Kolbryggans Båtklubbs Historia

buy Deltasone money buy Klubben bildades den 2 juli 1972.
Den 23 juli höll klubben  sitt första konstituerande sammanträde.

see 24 personer anmälde sig då som medlemmar.

http://chennaitrekkers.org/2017/04/ctc-ainthinai-event-summary-3-9-apri Den första styrelsen bestod av: ordförande Martin Olsson, sekreterare Sture Nilsson, kassör Arvid Gäf och hamnfogde Erik Zetterberg.

Som ordförande efter Martin Olsson kom Karl-Erik Karlsson. Karl-Erik innehade den posten under en tidsperiod av 10-11 år. Därefter efterträddes han av Stig Bremberg som fortfarande innehar posten.

så här såg det ut 1972

Den  25 april 1973 anslöts klubben till Östra Sörmlands Båtförbund.

I början hyrde klubben den del av stranden som var nödvändig för bryggplatser av Vagnhärads Kalkbruk.

En utbyggnad av den befintliga stora kolbryggan gjordes under 1974 så att angöring möjliggjordes utifrån viken.

Efter byte av markägare och problem med den nye ägaren, som senare gick i konkurs, löstes det hela genom att klubben gav ett anbud på fastigheten. Efter en del dramatiska förhandlingar förvärvades till slut fastigheten.

Den 21 november 1978 var allt klart och området tillhörde Kolbryggans Båtklubb.

Efter övertagande har mycket arbete lagts ner på att förbättra och iordningställa bryggor, hus och själva området. Gamla sjöstugan fungerade som klubbhus.

Till midsommar 1978 uppförde klubben en dansbana på fundamentet till den rivna oljetanken.

1979 Gamla klubbstugan renoverades, gamla bryggan togs bort, nya bryggor lades ut och en grind blev uppsatt.

Under 1980 iordningställdes en upptagningsbrygga för truckuppdragning av båtarna samt monterades det en mastkran och även ett mastskjul uppfördes. Elström har dragits fram. Nya toaletter har tillkommit. Ny flytbrygga har lagts ut. Anskaffning av högtryckspump har gjorts.

1981. Tak lades på mastskjulet. Grusning och iordningställande av plan. Fyllning av stenkista och cementering för mastkran samt renovering av bryggor.

1982. Iordningställande av en bojeka och utförd ombyggnad av taket till Estraden. Reparationsarbete påbörjades av södra bryggan. Träbrygga under mastkran har byggts samt landgång till flytbrygga. Klubbområdet har snyggats upp och grusats.

1983. Renovering av södra bryggan. Jolleramp har iordningställts. El indragen i klubbhuset. Motorn i maskinhuset har sålts. Flaggstång har satts upp och flagga samt 1000:- har skänkts av anonym klubbmedlem.

1984. Renovering av bryggor, grusning och uppsnyggning av området. Inkoppling av telefon i klubblokalen. Adressregister upprättat.

1985. Brunnsgrävning och färdigställning av vattenbrunn. Avfallstank till toaletterna anskaffades. En del arbeten med det nya klubbhuset påbörjades sedan byggnadslov blivit beviljat. Toaletter har byggts och elström har dragits fram. I byggnadskommittén ingick Rolf Gustafsson, Leif Lundmark och Stig-Åke Jansson samt Martin Olsson. Strandskoning vid mastkranen, renovering av bryggor,

1986-1988. Under hösten 1986 har ett intensivt arbete med iordningställande av det nya klubbhuset pågått under ledning av Leif Lundmark med hjälp av frivillig arbetskraft. Arbetet fortsatte under våren och sommaren 1987. Gamla huset iordningställdes för uppläggning av båtsnurror.

Ledningar till den nya klubbstugan dragna, pump och hydrofor anskaffats och rörinstallation klar. Toa och tvättställ monterat och vattnet godkänt Uppställningsplatsen för båtar respektive bilar har utökats.

1989. Klubbhuset har färdigställts och målats. Angöringsbryggan har renoverats och nytt däck har ordnats. Landgång från stenkista har också fått nytt däck.

1990. Isolering av färskvattenbrunnen har gjorts. Reparation av bryggor. I röda huset har iordningställts en uppställningsplats för omhändertagande av spilloljor, batterier, kemikalier enligt miljöombudets anvisning.

1992. Nu har vi kommit i dataåldern och PC och skrivare inköptes för klubbens administration.

1995. Gräsklippare införskaffades. Räddningsstegar har satts upp på flytbryggan samt utrustningsbryggan.

Under vintern 1996 färdigställdes en ny bojeka av Gunnar Kjellgren och den levererades 1:a veckan i maj.
Den testades under sommaren och hösten och konstaterades vara till full belåtenhet.
Ny jolleramp på västra sidan iordningställdes

1997. Under sommaren har marken vid västra bryggan iordningställts med uppfyllningsmassor och matjord. För detta arbete har Leif Lundmark och Gunnar Kjellgren ansvarat och på hösten såddes gräsfrö. I tid till båtupptagningen inköpte och iordningställde Leif Lundmark en tryckvattenanläggning med tillhörande inkopplingsramp för inkoppling av separata högtryckstvättar. Under hösten firade klubben 25-årsjubileum.

1998. Arvid Gäf som var med och bildade klubben fyllde den 25 januari 80 år
Arvid 80 år Arvid 80 år
och blev uppvaktad av klubbens styrelse.

Under året inköptes en gaffeltruck med en lyftkapacitet på 15 ton eftersom den truckhjälp som tidigare erhållits inte kunde erhållas i fortsättningen. Trucken användes första gången under höstens båtupptagning och visade sig klara uppgiften med full belåtenhet.

För att erhålla en lite mindre lutning av planen vid östra båtuppställningsplatsen har en markplanering utförts.

truckskjul

1999. Under våren och sommaren har hamnfogden Gunnar Kjellgren gjort ritningar på ett truckskjul och pratat med Trosa kommun angående bygglov samt skaffat fram virke till truckskjulet.

Med bistånd av några medlemmar har det gjutits plintar, sågats, spikats och lagts på takplåt.
Detta truckgarage är uppfört vid sidan av klubbstugan.

2000. Truckskjulet färdigställdes och färgades senare med FALU-rödfärg. Luftledningen mellan sjöboden och klubbstugan demonterades och i stället grävdes ledning ned i marken. Svenne anordnade med fiskedag för klubbens medlemmar.

2001. Truckskjulet har försetts med betonggolv. Gunnar Kjellgren och Karl-Erik Karlsson armerade och tog emot betongen. Markarbeten utanför truckskjulet har utförts samt att kullen ner till västra området har planats ut och breddats. Bryggan runt mastkranen har klätts med trä så att skador  på båtarna kan undvikas vid på- och avmastning. Arbetet utfördes av Gunnar Kjellgren och Henry Bergqvist. Peter Kjellgren har dragit fram el till truckskjulet och monterat lysrörsarmatur. Bytte även ut el-centralen vid mastkran och monterade jordfelsbrytare. En motorsåg och skyddsutrustning har införskaffats. Bojekan fick en ny utombordsmotor. För andra året anordnade Svenne en fiskedag.

2003. Muddring vid västra bryggan har utförts, en sjösättningsramp vid västra området har uppförts och renovering av dansbanan har gjorts. Ny bryggdel vid mastkranen byggdes och ny träskoning av bunkerbryggan spikades under städdagen. Svenne med fru Ann-Mari anordnade som vanligt fiskedagen med många läckerheter.

2004.  Genomförda förbättringar är:  Ny sjösättningsramp med bom, ny flytbrygga med spång, nytt räcke och trapp till "dansbanan", nya bänkar till "dansbanan" och utanför klubbhuset, utökning med en mastkran för kortare master, grillplats med grill, invändig uppröjning samt utvändig målning av sjöstugan och förstahjälpen tavla uppsatt i klubbhuset, reparation av truckens hjullager m m.

Utvecklingen går framåt och hösten 2004 fick klubben en egen hemsida www.kolbryggan.se. Birgit Klasér Bergqvist fick uppdraget att ta fram en sådan. Svenne med fru Ann-Mari anordnade som vanligt fiskedagen  med många läckerheter. De som önskade fick prova på att fiska.

Nytt för året är anordnande av klubbträff för medlemmarna och deras familjer. Initiativtagare till klubbträffen  var den nye ordföranden Stig Bremberg. Klubbträffen ägde rum vid Långö skola på Långön. Ett femtontal båtar och ca 45 personer mötte upp och hade en trevlig samvaro med tipspromenad, 5-kamp, sång och gemensam middag  vid långbord. Tipspromenaden anordnades av Marianne och Karl-Arne Eriksson. 5-kampen  bestod av roliga grenar som passade för alla åldrar. Ebba Kjellgren berättade om Långö's historia.

2005. Nytt nyckelsystem taget i bruk. Utkvittering av nycklar skedde under städdagen. Under pausen dukade Birgit och Gittan upp till sill-lunch och för icke sillätare blev det korv.
Det har nu blivit tradition med fiskedagen och Svenne med fru Ann-Mari anordnade som vanligt fiskedagen med många läckerheter.

Vår klubbträff på Långö den 27 augusti blev på grund av dåligt väder förlagd till KBK:s klubbområde. Detta visade sig vara en "höjdare" som samlade drygt 50 deltagare. Enligt många deltagares önskan skall vi i fortsättningen ha klubbträffen på KBK:s fina område. Även i år var det Marianne och Karl-Arne som ordnade med kluriga frågor i tipspromenaden och 5-kampen hade Ulrika och Mats ansvaret för. Precis som förra året var det initiativtagaren  Stig som höll i trådarna.

Därefter följde ett mycket intressant föredrag om Hållsviken och Kolbryggans historia. Det var Ebba Kjellgren som forskat i det förflutna och förmedlade det till deltagarna.
Viss information hade Ebba fått genom Ruben i Kråkvik.
Detta ledde till att Lennart Söderman spontant äntrade podiet och läste några dikter signerade Ruben i Kråkvik. Även detta blev mycket uppskattat.

2006. För att börja med ett av årets roligaste evenemang, klubbträffen den 19 augusti, som var välbesökt av både nya och gamla medlemmar med familjer. Trevligt sällskap, klurig frågesport, fartfylld femkamp och nytt för i år, kappseglingen.  Allt detta blev en minnesvärd höjdpunkt. Som tidigare år var Stig  med och planerade och höll i trådarna och det var Marianne och Karl-Arne som fixade frågorna och tipspromenaden, Ulrika och Mats höll i 5-kampen . Kappseglingen sköttes av Johan Wallin, Bengt Westrin och Reio Blomqvist som fixade banan ,ordnade med start och målgång samt räknade fram vinnare.

Svennes fiskedag den 17 juni som förutom fiske bjöd på en fiskmeny komponerad av Svenne, Ann-Mari och Peter. Maten intogs vid långbord på dansbanan i ett strålande väder till tonerna av den nyskapade KBK-visan, skriven av Birgit och Gittan. Städdagen den 13 maj samlade som vanligt, de senaste åren, många medlemmar med familjer
till ett fullspäckat arbetsschema, som genomfördes i sin helhet.

Under städdagen har följande arbeten utförts:
Brygga vid östra jolle rampen.
Ny anslagstavla och staket vid infarten.
Reparation av stora mastskjulstaket.
Mindre reparation av östra bryggan och oljning av dansbana och bänkar.
En hamnkärra och vassröjare har införskaffats.

För förbättrat dricksvatten utfördes 2006 borrning av ny färskvattenbrunn, 70 m djup, som ger god vattentillgång. Stig Bremberg sammankallade och ett antal frivilliga kom och ställde upp för att gräva ner slangen från brunn till klubbhus.
Förstärkning av kaj mellan sjösättningsbryggan och mastkranen har genomförts med sprängsten. Även en akut reparation av trucken har gjorts.

2007. Under det gångna året har de återkommande aktiviteterna inom KBK genomförts traditionsenligt.
Städdagen den 12 maj samlade många deltagare som hjälptes åt med förbättringar och underhåll på vårt fina klubbområde. Som belöning ordnade Birgit och Gittan med en välsmakande sillunch.

Svennes fiskedag den 16 juni visade som vanligt upp sig med ett strålande väder.
Liksom tidigare år hade Ann Mari och Svenne tillagat de underbaraste fiskrätter. Alla lät sig väl smaka.
Tillfälle att prova den egna fiskelyckan fanns förstås och ett flertal små abborrar fastnade på krokarna.

Den 11 augusti var det åter dags för den årliga klubbträffen. Stig samordnade som tidigare år. Klubbträffen inleddes med en kappsegling som arrangerades av Johan och Bengt även i år. Kappseglingen blev lika uppskattad som förra året och önskemål om en längre bana inför nästa år diskuterades.
Under dagen roade vi oss med tipspromenad som anordnades av Marianne och Karl-Arne och med kluriga frågor designade av Marianne samt femkamp som anordnades av Ulrika och Mats. Dagen avslutades med korvgrillning Allt kunde genomföras i vackert väder fram tills sista korven hade grillats. -Då kom regnet-.

2008. Ett händelserikt år i klubbens historia. Redan på årsmötet i februari togs beslut att klubbens strandskoningar och bryggor skulle renoveras. Genom anlitande av en entreprenör samt en fin insats av klubbmedlemmar kunde renoveringen av strandskoningarna både på östra och västra klubbområdet genomföras under våren och sommaren. Den som planerade och ledde arbetet till det föredömliga resultatet var vår hamnfogde Per-Inge.


Bryggprojektet visade sig vara mer omfattande än beräknat. Truckbryggan, som verkade vara
den brygga som var i bästa skick, visade sig vid dykarbesiktning vara en klar säkerhetsrisk.
Av den anledningen prioriterades renoveringen av truckbryggan. Detta för att kunna genomföra
höstens torrsättning som var utlyst till lördagen den 4 oktober.
Med en veckas marginal var renoveringen slutförd. Kostnaden blev så pass hög att beslut om
renovering av övriga bryggor får anstå till årsmötet i februari 2009.

De traditionsenliga klubbaktiviteterna har dessbättre kunnat genomföras programenligt.

På städ- och underhållsdagen den 17 maj hade cirka 30 personer mött upp. Alla aktiviteter
som hade planerats kunde genomföras och där den viktigaste var borttagning av östra bryggan.
Detta för att ge plats för den kommande renoveringen av stranden.
På grund av det ostadiga vädret dukades sillunchen upp i truckskjulet.

Speciellt roligt är att Svennes fiskedag kunde genomföras även i år. Svenne har de senaste
åren framhållit att det varit det sista året som Ann-Mari och han orkat med att anordna
fiskedagen. Men som tidigare år kunde vi även nu njuta av deras goda fiskerätter.

Den 16 augusti var det dags för den årliga klubbträffen som initiativtagaren Stig fortfarande håller i. Dagen började med kappsegling där man i år seglade banan två varv. Kappseglingen arrangerades av Bengt och Johan även i år. Klurig tipspromenad med Marianne och Karl-Arne och som vanligt med Mariannes otroligt kluriga frågor, 5-kamp med några nya grenar med Ulrika och Mats som mycket duktiga 5-kamps-ledare,  gemensam middag i tältet på dansbanan och senare på kvällen korvgrillning vid grillplatsen.

Nytt för året var utlottning av en hemlig vinst. En lott per deltagande medlem gällde. Vinnare i år blev Ulrika och Peter Kjellgren.
Allt i fint väder. Cirka 50 personer deltog i klubbträffen.


KBK hade bjudit in två gäster till klubbträffen, Astrid Gustavsson och Arne Johansson från
Västerljungs Hembygdsförening. Dom underhöll oss under en dryg halvtimma med att berätta om
Hållsvikens- och Kolbryggans historia. Det var många intresserade åhörare och Astrid och
Arne fick svara på många frågor.

Lördagen en vecka efter klubbträffen var det åter dags för aktiviteter på KBK:s område.
Den här gången deltog Kolbryggans Båtklubb i den av Trosa kommun arrangerade Kulturnatt 2008.
Detta innebar att KBK hade "öppet hus" och tog emot besökare för att informera om
klubbens verksamhet och historia. Ett tjugotal besökare kom och fick ta del av klubbens verksamhet.
Några av besökarna hade stor kännedom om Hållsviken och Kolbryggans historia. Andra var
intresserade av möjligheter till medlemskap.