Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

 

Tastylia Purchase Without Prescription Ordningsföreskrifter

 

Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål,

för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans med

klubbens stadgar, förutsättningar för en styrelse att agera inom givna ramar.

 

buy accutane online bodybuilding Information till medlemmar

KBK har en hemsida (www.kolbryggan.se) där information till medlemmarna läggs ut. Information finns även
i klubbhuset. I klubbhuset ska också finnas ett antal aktuella kopior på både stadgar och ordningsföreskrifter. Ta gärna ett eget exemplar eller hämta hem från hemsidan.

Matrikeldata

Det är viktigt att adressändring och båt byte meddelas KBK så att registret alltid är korrekt. Använd gärna ändringsformuläret på hemsidan(www.kolbryggans.se)

Försäkringar och personligt ansvar

Klubben är försäkrad för olycksfall i samband med arbete på klubbområdet. I övrigt gäller egna försäkringar.


Nyckel till område och klubbstuga

Varje medlem har rätt till klubbnyckel, som går till klubbstugan och de två bommar, som spärrar infarten till området. Kostnaden för nyckeln återbetalas vid utträde ur klubben. Det finns även en nyckel till rampens bom. Samma regler gäller för den. Se till att Din nyckel inte kommer i orätta händer.


Säkerhet och bevakning

Se till att bommarna alltid är låsta. Rapportera till styrelsen om Du ser något misstänkt.

Beakta belastningsreglerna vid mastkranen. Gå aldrig under hängande last.

Brandsläckare, förbandslåda och ögontvätt finns i klubbhuset.

 
3 Inkoppling av nät ström till båt:

Det är förbjudet med oövervakad inkoppling av nät ström till båtarna. Undantag kan beviljas av hamnfogdarna om synnerliga skäl finns

 

Skötsel och tillsyn av klubbområdet

Alla ska se till att hålla rent och snyggt på klubbområdet. För tillsyn och skötsel, vinter och sommar, indelas medlemmarna i arbetslag. Det finns en vinter- och sommarlista som anslås på klubbens anslagstavlor. Kopior finns i klubbhuset. Varje arbetslag har en lagbas som utsetts av hamnfogden. Lagbasens uppgift är att ta kontakt med var och en i arbetsgruppen och komma överens om en arbetsfördelning. Skyldigheter för medlemmarna i arbetslagen framgår av listan.


Vagnar, vaggor och täckningsmaterial

Du tar själv hand om Ditt material, som ska vara märkt med namn och telefonnummer.

Några dagar efter sjösättningen, på dagen/arna för underhåll och städning, flyttas vaggor och pallningsvirke till "sommarplatsen". Ett arbetslag hjälper till.

 
Vårstädning, reparation och underhåll av KBK:s anläggningar

Städning och underhåll görs någon/ra vecka/or efter sjösättningen. Tid meddelas på hemsidan och anslås på anslagstavlorna.

De som deltar återfår sin städavgift.


Hantering av sopor och miljöfarliga ämnen


Höstmötet den 27 oktober 2005 beslutades att klubben inte ska ha någon sophanteringsservice. Det åligger därför varje medlem att ta hand om sina egna sopor och sitt eget miljöfarliga avfall som batteri, olja, färg, glykol och andra kemikalier. Transportera dem till Din egen miljöstation.

På städdagen/dagarna kan dock av praktiska skäl finnas en container uppställd för brännbart material. Anslagna föreskrifter vid containern ska följas.


Båtar och jollar, båtplats och jolleplats

KBK tillhandahåller brygg- eller boj plats, som anvisas av hamnfogden. Medlem anskaffar själv erforderlig förtöjningsutrustning inklusive boj och boj sten och ansvarar även för regelbunden kontroll av utrustningen. Hamnfogdarna kan ge råd om lämplig förtöjningsutrustning. Hamnfogdarna fördelar årligen boj och brygg platser på ett för klubben optimalt sätt. Detta innebär att ingen i klubben kan göra anspråk på en permanent plats.

Hantering och kontroll av boj med boj sten utförs tillsammans med hamnfogdarna. Alla bojar ska vara märkta. Information om märkning fås av hamnfogden. Vid utträde eller uteslutning ska egen boj och boj sten tas upp. Vid försäljning av utrustning ska ägarbyte meddelas till hamnfogden. Kvarlämnad utrustning tillfaller klubben påföljande säsong eller efter överenskommelse.

Plats för jollar finns vid klubbens gräns mot öster och väster. Jollarna ska vara märkta med medlems nummer. Dekal för märkning kan fås av hamnfogdarna.
Plats anvisas av hamnfogdarna. Kvarlämnade jollar efter utträde eller uteslutning tillfaller klubben påföljande säsong.
För en andra båt betalar medlem extra båtplatsavgift och eventuell upptagnings- och vinteravgift
 

Vinterplats

Medlem som inte vinter förvarar sin båt på klubbområdet, men önskar så göra, anmäler detta till styrelsen, som ansvarar för kölistan.

Hamnfogdarna fördelar årligen platser för vinterförvaring på ett för klubben optimalt sätt. Detta innebär att ingen i klubben kan göra anspråk på en permanent plats. När medlem byter båt är det därför av största vikt att hamnfogden får uppgift om den nya båtens storlek och vikt. Det finns en övre gräns för vad klubben anser sig klara av.
Sådant ärende behandlas vid styrelsemöte. Normalt ska inga båtar (gäller ej jollar) förvaras på land efter sjösättningsdagen.
Undantag från detta kan beslutas av hamnfogdarna som gör en bedömning om det är förenligt med stadgar och omständigheter på området. Om tillstånd fås för undantaget ska en skriftlig överenskommelse upprättas innehållande en tidplan för åtgärd till det normala för klubbens verksamhet. Vid meningsskiljaktigheter kan ärendet tas upp i styrelsen för beslut.

 

Upptagning/Sjösättning med egen vagn/traktor vid västra sjösättningsrampen

Medlem ordnar själv dragfordon och väljer själv tidpunkt. Se till att rampbommen är låst då inte rampen behövs.
Det är inte tillåtet att använda rampen för icke medlemmar. Alla båtar som förvaras inom KBKs markområde skall vara avmastade av säkerhetsskäl och hanteringsskäl (se bilaga 1).

Regler för upptagning och sjösättning vid östra rampen, vanligen benämnd, truckramp
Normalt fastställs dag för upptagning och sjösättning av årsmötet. (Information finns på hemsidan och anslagstavlor.) Föreligger mycket speciella skäl kan medlem ansöka om annan tidpunkt.
Båtägare, som är registrerad för vinteruppläggning, ska i god tid senast den 1 september skriftligen eller via e-mail anmäla till hamnfogden om vinter platsen inte ska utnyttjas eller om upptagning önskas vid annan tidpunkt. Vid försenad anmälan om outnyttjad vinter plats debiteras gällande taxa.

Båtägare som önskar senare sjösättning ska om möjligt anmäla detta innan upptagning vid samma tidpunkt som ovan, för att förhindra extra lyft på sjösättningsdagen. Om anmälan om senare sjösättning inkommer efter upptagningen kommer varje nödvändigt extra lyft för att kunna sjösätta andra båtar att debiteras båtägaren med samma avgift som för en normal sjösättning.

Både vid upptagning och vid sjösättning ska båtägaren eller av denne utsedd ansvarig person närvara. Båten ska vara försäkrad och kvitto ska kunna uppvisas alternativt namnunderskrift på giltig sjösättningslista kvitteras.
Om synnerliga skäl finns, att ingen kan närvara så att hamnfogdarna med hjälp av arbetslaget måste utföra och ansvara för åtgärderna ska detta ansökas skriftligen eller via e-mail, med uppgift om ägarens önskemål, godkännande och försäkringsuppgifter.

Båtägare som inte följer detta utan bara lämnar båten på platsen anses inte följa stadgarna, enligt § 2.6 Uteslutning.

 
För upptagning gäller:

 • Placeringsschema och upptagningsordning anslås KBK:s anslagstavlor senast 2 veckor före upptagning.

 • Medlemmarna delas upp i arbetslag. Varje lag har en gruppledare vars uppgift är att tillsammans med truckföraren leda arbetet och hantera båten på ett säkert och effektivt sätt. Du deltar aktivt i arbetet tills alla båtar i Ditt arbetslag är på plats. Truckavgift påförs vinteravgiftsfakturan.

• Båten ska vara försäkrad och kvitto ska kunna uppvisas alternativt namnunderskrift på giltig upptagnings lista kvitteras.

• Alla båtar som förvaras inom KBKs markområde ska vara avmastade av säkerhetsskäl och hanteringsskäl ( se bilaga 1) . Masten förvaras i mastskjul på anvisad plats. Alla spridare ska vara demonterade. Om demonterad spridare är kvar på masten ska spridarna ligga parallellt med masten och vara fixerade. Bom och spinnakerbom som önskas förvaras i mastskjul förvaras tillsammans med egna masten.

• Se till att vagga och pallningsmaterial är i ordning och inte fördröjer upptagningen i onödan.
 
• För de som använder högtryckstvätt finns saltvatten att tillgå från en tryckledning, som klubben ansvarar för. Du ansluter Dig till ett grenuttag.

För sjösättning gäller:

• Samma regler för arbetsledning och avgift som vid upptagning.

• Inga master får finnas på planen framför mastkranen då sjösättningen pågår.

Dessa ordningsföreskrifter är justerade den 5 februari 2015.

 

Bilaga 1, till ordningsföreskrifter.

Prioriteringsregler av medlemsansökningar

Viktigt vid beslutet att bifalla en medlemsansökan såväl som för fortsatt medlemskap är att klubbens utrustning och markområde kan leva upp till behovet.
För att på bästa sätt kunna utnyttja KBK;s tillgång av sommar- och vinterplatser har  en prioriteringsordning vid beviljandet av nya medlemsansökningar införts.

go here För verksamhetsåret 2015-2016 prioriteras medlemsansökningar enligt följande:

  1. Sommar och vinterplatssökande med egen boj alternativt brygga. Rampsjösättare med egen vagn.
  2. Sommarplatssökande med egen boj alternativt brygga.
  3. Vinterplatssökande. (Vinterplatserna är begränsande i antal och storlek)
  4. Övriga.

Säkerhet:

Kolbryggans markområde och utrustning är inte anpassad för torrsättning med riggen kvar på båten samt att området har ett vädermässigt utsatt läge.
Truckens lyftkapacitet, båtens vikt 7 ton, bredd är begränsad till 360-365 cm, gäller för närvarande.

Rampen vid västra flytbryggan har en begränsad max vikt på 3 ton för båt och vagn. Traktoranvändande rekommenderas inte.

Styrelsens ansvar blir starkt ifrågasatt vid eventuell skada/olycka.
Rekrytering av truckförare försvåras.
Oavsett torrsättningsteknik får lyft över andra båtar inte ske.

Hantering:

Flexibel hantering av markområdet är A och O klubbens överlevnad.
Framtida miljökrav kan kräva utvidgad truckhantering.
Vid eventuellt behov av tillfälliga omflyttningar måste truck kunna användas.
Markbeläggningen och markområdets nivåskillnader begränsar placering av båtar.

Beslut om alternativt lyftredskap vid torrsättning och sjösättning:
Möjlighet finns att torrsätta och sjösätta med annat lyftredskap exempelvis mobilkran. Antalet vinterplatser för detta är begränsat till två. Eventuella kostnader för anlitande av annat lyftredskap ansvarar båtägaren för. En markanvändaravgift till KBK utgår för år 2015, med 400 kronor, i enlighet med budgetförslaget 2015.

Beslut vinterförvaring:

Vinterförvaring av båtar med rigg på är inte tillåtet inom KBK s område. Se reviderade ordningsföreskrifter.

Höstmötet beslöt att anta de nya reviderade ordningsföreskrifterna daterade 2015-10-29.
29 Oktober 2015