Kolbryggans Båtklubb

                                                     2007-09-22

http://kidtreehouse.org/programs/action~month/cat_ids~17,15,18,20/request_format~html/ Stadgar

Kolbryggans Båtklubb (KBK) bildades den 2 juli 1972 och har sin
hemort/verksamhetsområde i Vagnhärad med omnejd.

Första stadgarna antogs 1972. Nya stadgar antogs vid årsmötet 2006, och har sedan
reviderats vid årsmötet 2008 och 2018.

http://misterpaulsenglish.com/tag/english-teacher/ § 1        Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja
båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och
sjömanskap.

cheap provigil prescription § 2        Medlemskap

§ 2.1     Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om
antagning av ny medlem.

Medlemskap kan fås av den som uppfyller kraven på medlemskategorier och som
ansluter sig till klubbens ändamål.

§ 2.2      Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier:

1     Aktiv medlem

2     Passiv medlem

3     Familjemedlem

4     Ungdomsmedlem

§ 2.2.1   Aktiv medlem

Aktiv medlem är till för den som har fyllt 18 år som vill utnyttja klubbens anläggning
för egen båt.

§ 2.2.2   Passiv medlem

Passiv medlem är till för den som fyllt 18 år som inte utnyttjar klubbens anläggning
för någon båt. 

§ 2.2.3   Familjemedlem

Familjemedlem är till för person i samma familj och boende på samma adress som en aktiv eller passiv medlem.

§ 2.2.4   Ungdomsmedlem

Finns intresse och tillräckligt underlag avser KBK att ha en ungdomssektion. Syftet
är att uppmuntra även nästa generation till kunskap om god sjösäkerhet, god miljö
och gott kamrat- och sjömanskap. Ungdomsmedlem kan den bli som är familje-
medlem till aktiv eller passiv medlem i KBK och som inte fyllt 18 år. Andra
ungdomar under 18 år kan också ansöka som ungdomsmedlem. Då fordras att
en aktiv eller passiv i medlem i KBK står som god man.

§ 2.3   Rättigheter

Alla medlemmar får delta i klubbens verksamhet

Aktiv medlem och ungdomsmedlem får utnyttja klubbens anläggningar, utrustning,
hamn och ramp för egen båt.

Passiv medlem får utnyttja KBK:s anläggning, men inte hamn eller ramp.

Övriga rättigheter, se § 13 Ordningsföreskrifter

§ 2.4     Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens
stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens
tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Aktiv medlem är ytterst ansvarig för att klubbens ändamål och regler följs. Med detta
menas, att om aktiv medlem tillfälligt tillåter andra att utnyttja sin båt och klubbens
anläggning, så kvarstår det fulla ansvaret. Kommersiell verksamhet såsom uthyrning
av egen båt måste ansökas hos styrelsen.

Aktiv och Passiv medlem kan stå som god man för ungdomsmedlem och har då ett
ansvar för att ungdomsmedlemmen följer klubbens stadgar och ordningsföreskrifter

Medlem som nyttjar hamn- och eller uppläggningsplats ska ha en ansvarsförsäkring
för sin båt. Giltigt försäkringsbevis ska kunna uppvisas på begäran.

Klubben tillämpar arbetsplikt. Årsmötet beslutar hur arbetsplikten ska tillämpas.

§ 2.5     Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen eller via e-mail anmäla detta till
styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter efter två påminnelser kan efter styrelsens
prövning anses ha utträtt ur klubben. Medlem meddelas muntligen och skriftligen om
detta.

§ 2.6     Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur
klubben om medlem

 • motverkar klubbens ändamål
 • skadar klubbens intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade undantaget § 2.5, eller gör sig
  skyldig till sådant klandervärt handlingssätt, eller uppträdande inom eller utom
  klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet ska framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas.
Till föreningsmötet, där sådant ärende ska behandlas, ska medlemmen som är
föreslagen att uteslutas kallas muntligen och skriftligen. Denna kallelse ska även
innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. Beslutas om uteslutning på
föreningsmötet ska styrelsen meddela detta muntligen och skriftligen, med skäligt
tidskrav på omhändertagande av medlemmens tillhörigheter. Hjälp som kan
underlätta ärendet t.ex. flytt av båt eller sjösättning inom klubbområdet kan erbjudas.

Om medlem inte fullföljer beslut med skäligt omhändertagande av sina tillhörigheter,
kommer ärendet att anmälas till kronofogdemyndigheten med begäran om handräckning.

§ 3        Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8. Styrelse och förvaltning.

§ 4        Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar ett kalenderår

 

§ 5        Avgifter

För att täcka klubbens olika utgifter och ha en buffert för oförutsedda kostnader så finns olika typer av avgifter. Samtliga avgifter fastställs av årsmötet och ska framgå av årsmötesprotokollet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

 

§ 6        Betalning

Avgifterna ska vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Om avgifterna inte inkommit i tid ska påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.

Efter två påminnelser gäller § 2.5.

§ 7        Föreningsmöten

§ 7.1     Antal möten

Förutom årsmöte ska ett ordinarie föreningsmöten hållas under verksamhetsåret.
Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för
mötena.

§ 7.2     Kallelse

Kallelse till föreningsmöte ska ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst
14 dagar före mötet. Kallelsen skickas via e-post. Efter särskild begäran till styrelsen kan kallelse skickas per post.

§ 7.3     Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, ska senast 4 veckor
före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till
styrelsen. Denna anmälan ska även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill
ha ärendet behandlat.

§ 7.4     Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya
  verksamhetsåret
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val

§ 7.5     Övriga ordinarie föreningsmöten

Ett övrigt föreningsmöte bör hållas under månaderna september till november.

§ 7.6     Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen
finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 1/4 av klubbens
medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett
mötet.

§ 7.7      Rösträtt, beslut och val

Varje medlem tillhörande kategori aktiv medlem eller kategori passiv medlem och som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

 

§ 8        Styrelse och förvaltning

§ 8.1     Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare,
fyra ordinarie ledamöter, två hamnfogdar. Styrelsemedlemmar väljs på två år.
Ordförande, kassör, ledamot 1 och 3, hamnfogde 1 väljs jämna år. Övriga väljs udda
år.

Som största enskilda medlem i Lugnet-Mariebergs Vägsamfällighet, ska styrelsen utse två ledamöter som kan representera KBK och tillvarata klubbens intressen.

§ 8.2     Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat,
dock minst 4 gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är
närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte
reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer.
  Fördelningen ska dokumenteras.
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera klubben.
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om antagning och utträde av medlem.
 • Hålla medlemmarna informerade om aktuella frågor, regler, förordningar,
  kallelser till föreningsmöten och protokoll från dessa. Information ges i första
  hand via Internet och i andra tillgängligt i klubbstugan

§ 9        Revisorer

Klubben ska revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

Kommentar: Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

 

§ 10        Valberedning

Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande.
Väljs av årsmötet för en tid av ett år. Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11        Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag ska kunna antas måste det godkännas med minst 2/3
majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte.
Vid andra godkännandet kan ändringarna förklaras gälla omedelbart.

§ 12        Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta
ska framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med
minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, ska mötet ge styrelsen direktiv om hur man ska
förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.

§ 13        Ordningsföreskrifter

Föreskrifterna utgör en bilaga till stadgarna och ska vara publicerade och kända för
varje medlem.

Ändring av föreskrifterna kan ske efter majoritetsbeslut på ordinarie styrelsemöte.
Årsmötet kan dock ogilla en ändring och kräva beslut vid ett ordinarie eller extra
föreningsmöte.

Det åligger medlem att följa av klubben utfärdade ordningsföreskrifter.